Download 2nr – Darmowy Drugi Numer Apk for Android Latest Version

2nr – Darmowy Drugi Numer apk V1.0.29 download for Android: Are you looking for 2nr – Darmowy Drugi Numer? Well, here we have uploaded the 2nr – Darmowy Drugi Numer for Android 4.1 and up. If your phone meets the minimum requirements, so you can directly download this game from our website. 2nr – Darmowy Drugi Numer (pl.rs.sip.softphone) is listed in the Google Play store officially.

This is the newest and latest version of official 2nr – Darmowy Drugi Numer apk uploaded from Google Play Store. We have included the direct download link in the above section. It’s very easy to download and install this game on your Android that’s run minimum Android 4.1+ Android versions.

2nr – Darmowy Drugi Numer

Download the app from the above download link using your favorite browser and click on install to install the app. Do not forget to allow app installation from unknown sources. We provide official direct download link with hight speed download. Please be aware that we only share the original, free and pure apk installer file for 2nr – Darmowy Drugi Numer Apk 1.0.29 without any modifications.

All the apps & games included here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. 1.0.29 is the property and trademark from the developer listed in the above section. You could visit the developer Team official website to know more about the company/developer who developed this.

2nr – Darmowy Drugi Numer for Android

Czy wiesz, że możesz mieć więcej niż jeden numer telefonu na swoim smartfonie? Za pomocą aplikacji możesz mieć nawet 3 dodatkowe numery na jednej karcie SIM, niezależnie od swojego operatora.

Aby mieć więcej numerów komórkowych nie potrzebujesz już kolejnego telefonu ani smartfona z opcją Dual SIM.

Drugi numer na karcie SIM otrzymasz od ręki, bez zbędnych formalności i bez abonamentu. Od razu będziesz mógł cieszyć się funkcjonalnościami jakie znasz z telefonu, ale w darmowej aplikacji mobilnej. ?

2 numer to w pełni darmowa aplikacja do rozmów, która daje możliwość natychmiastowego korzystania nie tylko z jednego, ale z 3 dodatkowych numerów na Twoim telefonie. Ciesz się dodatkowymi numerami bez zbędnych kosztów, umów i zobowiązań – bez względu na operatora, który świadczy Ci podstawowe usługi telekomunikacyjne.

Chcesz zachować anonimowość w Internecie, a musisz podać numer telefonu? Chcesz wystawić w ogłoszeniu lub na banerze ofertę sprzedaży: mieszkania, samochodu lub roweru? Miej specjalny numer do ogłoszeń dostępny w aplikacji na komórkę.

Zachowaj swój prywatny numer dla siebie i bliskich – skorzystaj z aplikacji 2nr i zyskaj dodatkowy numer kontaktowy! ????

2nr to:
✺ Darmowy nowy numer bez umowy, rejestracji i bez karty SIM
✺ Tymczasowe numery, które możesz używać wystawiając przedmioty na aukcję
✺ Inny numer, kiedy szukasz pracy
✺ Dodatkowy numer służbowy lub do wynajmu mieszkania
✺ Darmowy numer komórkowy aby nie płacić za roaming
✺ Anonimowy numer do wykorzystania przy restarcie haseł i aktywacji usług
✺ Specjalny numer, którego używasz tylko wtedy kiedy potrzebujesz
✺ Usługa w 100% darmowa, wystarczy, że masz połączenie z Internetem. Traktuj aplikację jak darmowy telefon komórkowy?

Co zyskujesz?
✓ Zachowujesz pełną anonimowość
✓ Bezpieczeństwo – Twój prywatny numer nie trafi w niepowołane ręce
✓ Wygodnie korzystasz z numerów tymczasowych i kasujesz je gdy nie są Ci już potrzebne
✓ Aplikację, która obsługuje także SMS i MMS
✓ Dedykowaną pocztę głosową i notyfikacje – dzwoniący może nagrać wiadomość na poczcie głosowej, a aplikacja powiadomi cię o nieodebranym połączeniu i otrzymanej wiadomości.
✓ Pełną historię połączeń, sms/mms – możesz je zachować albo skasować, wybór należy do Ciebie!
✓ Darmowe zaproszenia do kontaktu wysyłane jako SMS
✓ Możliwość przesłania nieodebranego połączenia aby przypomnieć się osobie, która miała się z Tobą skontaktować
✓ Własną konfigurację zarezerwowanych numerów (nazwa, kolor, dostępność w wybranych dniach i godzinach) ?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową https://2nr.pl/ Może znajdziesz swój własny pomysł na wykorzystanie aplikacji zapewniającej co najmniej dwa numery na karcie SIM?

Pobierz teraz aplikację, chroń swoją prywatność i wykorzystaj alternatywny, darmowy sposób komunikacji!
Did you know that you can have more than one phone number on your smartphone? Using the application, you can have up to 3 additional numbers on one SIM card, regardless of their operator.

To have more mobile phone numbers do not need another phone or smartphone with dual SIM option.

The second number on the SIM card you get from hand, no paperwork and no subscription. Immediately you will be able to enjoy the functionality of your phone what you know, but in the free mobile application. ?

Number 2 is a completely free application to talk to, which gives the ability to immediately use not only one, but with 3 additional numbers on your phone. Enjoy additional numbers without unnecessary costs, contracts and commitments – regardless of the operator who provides you the basic telecommunications services.

Do you want to remain anonymous on the Internet, you need to provide a phone number? Do you want to put in the advertisement or banner on offer: an apartment, car or bike? Have a special number to the ads available in the mobile app.

Keep your private number for yourself and loved ones – use applications 2NR and gain additional contact number! ????

2NR are:
✺ free number without a new contract, registration and without SIM card
✺ Provisional numbers that you can use exposing items for auction
Other ✺ number when looking for a job
✺ additional service number or apartment for rent
✺ free phone number to avoid paying roaming
✺ anonymous number to use when you reboot your passwords and service activation
✺ special number that you use only when you need
✺ service 100% free, all you need is an Internet connection. Treat the application as a free phone komórkowy?

What do you gain?
✓ You retain full anonymity
✓ Security – your private number does not hit the wrong hands
✓ Convenient use of the numbers of temporary and you delete them when you no longer need
✓ application that also supports SMS and MMS
✓ The dedicated voice mail and notifications – the caller can leave a message on voice mail, and the application will notify you of missed calls and received messages.
✓ The complete call history, sms / mms – you can either keep or delete the choice is yours!
✓ Free contact invitation sent as SMS
✓ The possibility to send a missed call to remind the person who was supposed to contact you
✓ own configuration reserved numbers (name, color availability at selected dates and hours) ?

Do you want to learn more? Visit our website https://2nr.pl/ Maybe you can find your own idea to use application that provides at least two numbers on the SIM card?

Download the app now, protect your privacy and use alternative, free way to communicate!
Aktualizacja dodająca 64-bitową wersję aplikacji.

2nr – Darmowy Drugi Numer Apk Download

You can use the below button to download the 2nr – Darmowy Drugi Numer Apk for Android. I have already uploaded the Latest Version. Just you have to simply click on the “Download” button from the above section. The download will automatically start within a few seconds after clicking on the button.

Install 2nr – Darmowy Drugi Numer on Android:

Like the installation of all the App, 2nr – Darmowy Drugi Numer Apk has similar steps for installation, let’s go through them. Firstly you have “enable the unknown sources” as this is a third-party application.

Enabling it is simple you will have to go the phone “settings”. Then tap on “Security” and now tap on the unknown sources to allow it.

This application works on both rooted and non-rooted Android phones. 2nr – Darmowy Drugi Numer Apk works mostly on Android devices so if you have iPhone, Windows Phone, PC, Mac OS or blackberry phones you might have better luck to use it.

Step-1: Download the Clash Royale Apk from the above links. I have given Direct Download Link of the official app with Latest Version.

Step-2: Now just you need to install it as you do with other apps. You can open your phone’s file explorer and locate the application. Or else you can download ES File Explorer Apk and use it. It is available on Google play store.

Step-3: Once you see the Apk file on the screen just tap on it, then click on the install button at the bottom. The installation process might take a few seconds. After that, it will display that the app has been installed.

So these are the steps that you have to follow to install the APK. However, while installing the APK, the phone might block the process. But not to worry, tap on the Allow button to continue with the installation process.

Conclusion:

Well, that was all for 2nr – Darmowy Drugi Numer apk download for Android and successfully installing it on your device. The app provided in this article is the latest and up to date.

If you like this app, then don’t forget to share it with your friends and family. If you have any doubts or queries regarding the app or installation, then leave them in comments below.

Author Details

San Sk

I am San Sk, a reader, writer, and internet user. This is my only one blog for Android & Apple App Review where I love to write every day. I am always trying to share Android & iOS App, Games Review for better user experience.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Rating: